Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBY FIZYCZNEJ KORZYSTAJĄCEJ Z ZASOBÓW MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Administratorem danych osobowych jest: Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Tuwima 9, 87-100 Toruń, dalej zwana „ADO”.
Administrator Danych Osobowych ustanowił inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Tuwima 9, 87-100 Toruń lub mailowo iod@msm.torun.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z członkostwa w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz w celu umożliwienia korzystania z zasobów Spółdzielni.
ADO będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO lub odbiorców danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych na podstawie zawartej umowy, w szczególności będą to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, drukujące faktury, z którym ADO zawarł stosowne umowy.
ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas członkostwa osoby w Spółdzielni, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami, z których Pani/Pan korzysta oraz wynikający z przepisów prawa powszechnego.

Ma Pani/Pan prawo do: - żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
- przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 845 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm.) oraz Statutu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu.
Podanie danych jest wymagane w celu realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z członkostwa w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz w celu umożliwienia korzystania z zasobów Spółdzielni, z wyjątkiem danych fakultatywnych, na przetwarzanie których wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
ADO nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. Nie stosuje również zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ADO informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).